• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

اسید صنعتی

اسید ماده ای شیمیایی است که مشخصه های محلول های آبی آن مزه ترش، توانایی تغییر رنگ تورنسل آبی به قرمز و نیز توانایی واکنش با بازها و بعضی فلزات ویژه و تشکیل نمک هستند. محلول های آبی اسیدی دارای ph کمتر از 7 هستند. Ph پایین به معنای اسیدی بودن بیشتر و غلظت بالاتر یون های مثبت هیدروژن است. محلول ها یا مواد شیمیایی را که ویژگی های اسید مانند داشته باشند اسیدی می خوانند.

اسیدها به دو گروه اسید صنعتی و اسید خوراکی تقسیم می شوند.


نامگذاری اسیدها :

اسیدها براساس آنیون هایشان نام گذاری می شوند. پسوند یونی را حذف و با پسوندی جدید جایگزین می کنیم، برای مثال HCL دارای آنیون کلرید است، پس پسوند – ید را حذف کرده و به صورت هیدروکلریک اسید در می آوریم. باید توجه داشت HCL در حالت گازی هیدروژن کلرید و در حالت محلول هیدروکلریک اسید خوانده می شود این قانون در مورد موارد مشابه نیز صادق است.

اسیدهای معدنی بدون اکسیژن طبق دستور زیر نام گذاری می شوند.

• هیدرو + نام نافلز + یک + اسید ( مانند HCl هیدروکلریک اسید)

اسیدهای معدنی اکسیژن دار طبق دستور زیر نام گذاری می شوند :

• نام نافلز + یک + اسید ( مانند H2CO3 کربنیک اسید)

اگر نافلز با دو ظرفیت متفاوت دو اکسید متفاوت تولید کند، در اسیدی که ظرفیت نافلز کمتر است با لفظ (و) و در اسیدی که ظرفیت نافلز بیشتر است با لفظ (یک) خوانده می شود؛ مانند H3PO3 فسفرواسید و H3PO4 فسفریک اسید. اسیدهای آلی نیز طبق دستور زیر نام گذاری می شوند :

• نام آلکان های هم کربن + وییک + اسید ( مانند HCOOH متانوییک اسید)


خواص شیمیایی :

واکنش اسیدها عموما به شکل HA ‗ H+ + A− صورت بندی می شود، که HA نمایانگر اسید و –A نشانگر باز مزدوج است. جفت های باز مشترک در یک پروتون تفاوت دارند و افزودن یا کاستن ( پروتون زایی و پروتون زدایی) یک p می تواند آنها را به یکدیگر تبدیل کند. باید توجه داشت که اسید می تواند عضو باردار و باز مزدوج می تواند ماده خنثی باشد که در آن صورت، شمای کلی واکنش به این قرار خواهد بود : HA+ ‗ H+ + A . در انحلال تعادلی میان اسید و باز مزدوج آن وجود دارد. ثابت تعادل K عبارت است از غلظت تعادل مولکول ها یا یون های موجود در کروشه ها نمایانگر غلظت اند، برای نمونه [H2O] یعنی غلظت H2O . ثابت تفکیک اسید (ka) در مورد واکنش های اسید – باز استفاده می شود. ارزش عددی ka برابر است با حاصل ضرب غلظت فرآورده ها تقسیم بر غلظت واکنش دهنده ها، در شرایطی که واکنش دهنده اسید (HA) است و فرآورده ها، باز مزدوج و +h هستند.

اسید قوی تر ثابت تفکیک بالاتری نسبت به اسید ضعیف تر دارد. نسبت یون های هیدروژن به اسید در اسید قویتر بالاتر خواهد بود. زیرا اسید قوی تر تمایل بیشتری به از دست دادن پروتون دارد. به دلیل آنکه بازه مقدارهای عددی ممکن برای Ka اسیدهای قوی تر Pka کوچکتری نسبت به اسیدهای ضعیف تر دارد. Pka محلول های آبی در 25 درجه سلسیوس به طور تجربی اندازه گیری شده و در کتابها و منابع درسی درج می شود.


اسیدهای چند پروتونی :

اسیدهای چند پروتونی ترکیب هایی هستند که دارای بیش از یک هیدروژن اسیدی هستند و به طور متوالی تفکیک می شوند.

اسیدهای تک پروتونی تنها یک واکنش تفکیک دارند و فقط یک ثابت تفکیک اسید دارند.


اسیدهای رایج :

اسید های قوی :

اسیدهای زیر جزو اسیدهای قوی محسوب می شوند و به طور کامل در آب یونش می یابند و تولید یون (H3O+) می کنند.

• هیدروبرمیک اسید

• هیدروکلریک اسید

• هیدرویدیک اسید

• نیتریک اسید

• سولفوریک اسید

• پرکلریک اسید

• کلریک اسید

اسیدهای ضعیف معدنی :

• بوریک اسید

• کربنیک اسید

• کلریک اسید

• هیدروفلوریک اسید

• فسفریک اسید

• هیدروسولفوریک اسید

• نیترو اسید

• فسفرو اسید

• هیدروسیانیک اسید

• هیپوفسفرواسید

اسیدهای ضعیف آلی :

• استیک اسید

• بنزوئیک اسید

• بوتیریک اسید

• سیتریک اسید

• فرمیک اسید

• لاکتیک اسید

• مالئیک اسید

• مندلیک اسید

• اگزالیک اسید

• پروپانوئیک اسید

• پیروویک اسید

• والریک اسید


13/02/1396